Editie 72

september – oktober – november  // 2016

Editie 72 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de Wetstraat
 • Klimaatverandering, een visievorming in opmaak
 • Interview met Thierry de l’Escaille
 • Boom van het Jaar
 • Landgoed in de Kijker
 • Agroforestry
 • Het Arendsoog van de wetenschap
 • Hoe goed werkt de habitat- en vogelrichtlijn
 • Bosverjonging
 • Soort in de kijker
 • Vergroeningsmaatregel: groenbedenkers als EAG
 • Nieuwsflash

Bijlage: Landeigenaar 72

Editie 70

Landeigenaar 70

maart – april – mei  // 2016

Editie 70 – inhoud:

 • Voorwoord
 • Nieuwsflash
 • Interview Sonja De Becker
 • Boom van het Jaar
 • Het erfgoedbeleid
 • Landgoed in de kijker
 • Monitoring dier- en plantensoorten op private gronden Paarden op het platteland
 • PAS Impasse
 • Controle op invasieve exoten
 • Soort in de kijker
 • Soortenbeschermingsprogramma’s
 • Algemene Vergadering – Save the date
 • Vraag en antwoord

Bijlage: De Landeigenaar 70

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 2012

 Opstartfase  Plan-vormings- fase  Goedkeuringsfase
RUP Procesnota 1 Procesnota 2 RUP-voorstel Voorontwerp Ontwerp RUP Voorlopig Vastgesteld Openbaar onderzoek Definitief Vastgesteld
Vallei van de Kleine Nete en Aa van N19 tot Grobbendonk Sep-10 Jan-11 Mar-11
Vallei van de Grote Nete van Zammels Broek tot Heist-op-den-Berg Dec-10 Mar-11
Zwinpolder Dec-10 Apr-11 May-11 May-11
Landbouwgebieden en beekvalleien tussen Helchteren, Peer, Meeuwen en Bree Dec-10 Apr-11
De Gavers Jan-11 Oct-11 Oct-11
Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem Feb-11 Jan-12
Serregebied Sint-Katelijne-Waver
Ieperboog-zuid Jun-11 Mar-12
Vallei van de Nederaalbeek in Maarkedal Apr-11

 May-12

Landbouwgebieden en beekvalleien Sint-Lievens-Houtem en Kottembos Sep-11
Maldegemveld 08-Nov-11
Poelberg-Meikensbos 25-Jan-12

Bijlage: c-agnas_nota005_20100909_aanpak voortraject.doc

GECORO

Landelijk Vlaanderen vraagt grondeigenaars zich kandidaat te stellen voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – GECORO.

Het Decreet van 18 mei 1999 en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 voorzien de oprichting van een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Artikel 9, § 2. van het decreet geeft aan deze Commissie volgende opdracht : “Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge dit decreet, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.”

Nu de nieuwe gemeentebesturen zijn geïnstalleerd zullen ook alle adviesorganen, zo ook de GECORO, opnieuw worden samengesteld met “de vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente”.

Landelijk Vlaanderen vindt het van het grootste belang dat ook de landelijke grondeigenaar vertegenwoordigd is in het GECORO! Daarom richten we ons tot u als lid van Landelijk Vlaanderen. Bent u zelf kandidaat of kent u iemand die Landelijk Vlaanderen kan vertegenwoordigen in de GECORO van uw gemeente, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en breng ons op de hoogte.

Landelijk Vlaanderen zal dan graag deze kandidaat aanbevelen bij het college van burgemeester en schepenen. Kandidaten hoeven geen inwoner te zijn van de gemeente waarvoor ze zich kandidaat stellen, maar het is wel een pluspunt. Indien de vertegenwoordiger verhinderd is om een vergadering bij te wonen, dient hij zijn plaatsvervanger af te vaardigen.

Indien u, als lid van Landelijk Vlaanderen of daarnaast, de GECORO reeds bijwoont, vragen wij u dit te melden zodat we u van informatie kunnen voorzien bij de agendapunten die van belang zijn voor de land-, bos- of natuureigenaar.

Indien u interesse heeft of wanneer u graag meer wil weten kan u de bijlagen hieronder doornemen over de werking van GECORO, de wetgeving en het Besluit van de Vlaamse Regering.

Bijlages:

Ruimtelijke Ordening

Het geheel van regels over de ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige vergunningen wordt in de “Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” (vertaling in het Frans) verzameld.

De Codex behandelt volgende onderwerpen: RSV, administratieve en adviesorganen, RUP, stedenbouwkundige voorschriften, voorkooprechten, compensaties, grote projecten, vergunningen, gemeentelijke plannenregisters, zonevreemdheid, planologische attesten, weekendverblijven en handhaving. Een aantal besluiten van de Vlaamse Regering bepalen de concrete modaliteiten.

Stedenbouwkundige verordeningen worden op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau bepaald, teneinde de technische kwaliteit en de esthetische waarde van de gebouwen, de toegankelijkheid, de kwaliteit van de wegen, de afwatering, het groen, het reliëf, … te garanderen. Zij kunnen verplichtingen bij het afleveren van vergunningen opleggen en normen vastleggen.

De handleiding behandelt slechts enkele punten van de Codex.

De verschillende thema’s van het Ruimtelijk Ordeningsbeleid zijn: